Stichting Kloosterdorp Steyl
/

 

 

Onze visie

Mensen met een missie = een missie voor mensen

 

‘Het waarborgen van de continuïteit van Kloosterdorp Steyl als mondiaal ontmoetings- en expertise centrum waar in de sfeer van Gastvriendschap toegewijde mensen, leken en religieuzen, zich kunnen ontwikkelen, kunnen samenwerken, zich kunnen inzetten voor herstel van maatschappelijke verhoudingen, respect tonen voor en leren van andere culturen.’

 

Strategie

Het op basis van de inzet van de gebouwen, omgeving en voorzieningen voorzien in de randvoorwaarden voor duurzame economische initiatieven (participerend ondernemerschap) passend binnen de Visie, ten behoeve van het creëren van toegevoegde waarde (materieel en immaterieel) waarmee:

- het kloosterensemble duurzaam in stand kan worden gehouden;

- een klimaat wordt geschapen waarin de huidige en toekomstige bewoners op duurzame wijze kunnen blijven leven, wonen en participeren in de geest van de oorspronkelijke ideeën van Pater Arnold Janssen;

- Kloosterdorp Steyl zich kan ontplooien tot het mondiale ontmoetings- en  expertisecentrum voor Mensen met een Missie.

 

Onze statutaire doelstelling:

'De stichting heeft als doel het haar ter beschikking gestelde vermogen, de haar ter beschikking gestelde goederen, de haar ter beschikking gestelde gebouwen en terreinen te beheren en verder te ontwikkelen en mede in te zetten ten dienste van de kwetsbare en/of hulpbehoevende mens, welke mens is gericht op bezinning, persoonlijke groei, culturele ontwikkeling en wereldoriëntatie, het voorgaande vanuit het perspectief van zelfvoorzienendheid, gemeenschapszin en duurzaamheid.

Dit beheer en de verdere ontwikkeling dient te geschieden met inachtneming van en voortbouwend op het oorspronkelijke gedachtengoed van Arnoldus Janssen.'

 

Het oogmerk van Stichting Kloosterdorp Steyl is dat inkomsten maximaal ten goede komen aan het Kloosterdorp in Steyl. Daarom voorzien de statuten erin dat de bestuurders geen bezoldiging ontvangen voor de uitvoering van hun taken.   

 

Publicatie jaarcijfers en verantwoording 

Stichting Kloosterdorp Steyl zal elk jaar verslag uitbrengen met daarin de belangrijkste ontwikkelingen en cijfers. Eind 2014 is de Stichting in het leven geroepen. Aangezien er in het opstartjaar 2014 weinig zichtbare activiteiten zijn ondernomen, zullen de ontwikkelingen van 2014 en 2015 in het tweede kwartaal van 2016 in één verslag via deze website worden gepubliceerd.


Stichting Kloosterdorp Steyl

Sint Michaelstraat 7

5935 BL Steyl

Inschrijving KvK

Stichting Kloosterdorp Steyl is ingeschreven in het KvK / Venlo

nummer 6211 6231

RSIN 854661736

Bankgegevens

Triodos Bank NL20 TRIO 0198 0609 71

tnv Kloosterdorp Steyl

Bestuurssamenstelling per 1-1-2018 en beloningsbeleid

Voorzitter                                           Bart Lickfeld

Secretaris / Bouwmeester                 Piet Laumans 

Penningmeester                                Fred Walsteijn